Częściowe poświęcenie Rosji dokonane przez kolejnych papieży

Od czasu, gdy siostra Łucja w 1942 roku ujawniła Drugą Tajemnicę i prosiła o poświęcenie Rosji, kolejni papieże dokonywali tego aktu w sposób zbliżony do tego, którego żądała Matka Boża, jednakże nie spełniali precyzyjnie Jej woli.

 

Poniższa tabela ukazuje stopień, w którym akty poświęcenia Rosji, dokonywane za pontyfikatów Piusa XII, Pawła VI i Jana Pawła II odpowiadały sześciu warunkom, które zostały wyżej wymienione.

Synteza papieskich aktów konsekracji Rosji

Data Papież 1)      Polecenie wydane wszystkim biskupom 2)      Poświęcenie 3) Rosji 4) Niepokalanemu Sercu Maryi 5) z publicznym aktem zadośćuczynienia 6) zatwierdzenie nabożeństwa wynagradzającego
X 1942 Pius XII Nie Tak Nie (3) Tak Nie Nie
XII 1942 Pius XII Nie Tak Nie (3) Tak Nie Nie
II 1952 Pius XII Nie Tak Tak Tak Nie Nie
XI 1964 Paweł VI Nie (1) Nie (2) Nie Nie Nie Nie
VI 1981 Jan Paweł II Nie Nie (2) Nie Nie Nie Nie
XII 1981 Jan Paweł II Nie Nie (2) Nie Nie Nie Nie
V 1982 Jan Paweł II Nie (1) Tak Nie (3) Nie Nie Nie

Uwaga nr 1: Paweł VI nie wydał polecenia biskupom. Jan Paweł II powiedział natomiast, że jego akt miał miejsce w „duchowej łączności” z biskupami.

Uwaga nr 2: Termin użyty podczas tych aktów brzmiał „powierzyć”, a nie „poświęcić”.

Uwaga nr 3: sformułowanie użyte przez Piusa XII brzmiało „szczególnie za ludzi, którzy wyznają Cię ze szczególnym nabożeństwem i wśród których nie byłoby domostwa, w którym nie czci się Twego obrazu”. Jan Paweł II z kolei wspomniał o „narodach, które w sposób szczególny potrzebują tej ofiary i poświęcenia” i „ludziach, od których wymagasz poświęcenia i ofiary”.

Wspólnym punktem wszystkich tych konsekracji był fakt, iż żadnemu z nich nie towarzyszył publiczny akt zadośćuczynienia i żaden ze wspomnianych papieży nie obiecał zatwierdzić nabożeństwa Pierwszych Sobót miesiąca. Co więcej, spośród powyższych ośmiu wydarzeń, tylko 5 z nich było prawdziwymi konsekracjami i tylko akt, dokonany przez Piusa XII skierowany był do Niepokalanego Serca Maryi; jedynie Jan Paweł II zrobił zaś wszystko, co w jego mocy, by towarzyszyli mu wszyscy biskupi świata.

Rosja została wspomniana tylko raz – przez Piusa XII w 1952 roku. W pozostałych siedmiu przypadkach nie była ona wymieniona w ogóle, bądź jedynie w sposób zawoalowany.

W konsekwencji, nawet, jeżeli te akty poświęcenia Rosji mogły przynieść pewne owoce, konsekracja Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi z jednoczesnym spełnieniem warunków, o które prosiła Matka Boża nie zostało jak dotąd wykonane. Dwie rzeczy potwierdzają taką konkluzję – 25 lat po ostatnim poświęceniu, nawrócenie Rosji, obiecane przez Matkę Bożą nie miało miejsca; nadto Siostra Łucja zadeklarowała, nie zważając na powszechny sprzeciw, że akty poświęcenia, dokonane do 1989 roku, nie odpowiadały życzeniom Matki Bożej.